احمد اخوت .

کدام احمد؟ کدام اخوت؟

ترسیمِ سیمایی از یک نویسنده، مترجم و… نویسنده: عباس عبدی   احمد اخوت به لحاظ حرف اول اسم و فامیلش، هم در فارسی و هم در انگلیسی، معمولا در بالای هر فهرستی قرار می‌گیرد. خود احمد باید بگوید این خوب است یا بد و اگر بگوید احتمالا می‌گوید در مدرسه اغلب معلم‌ها اول او را […]